Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.pilnstikls.lv/E-veikals īpašnieku SIA „Pilnstikls”, vien. reģistrācijas Nr. LV40103251350, juridiskā adrese: Ezera iela 31, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV -5052 (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS) un PIRCĒJU, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu
www.pilnstikls.lv/E-veikals interneta tirdzniecības vietnē. Veicot pasūtījumu vietnē www.pilnstikls.lv/E-veikals, Jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar Distances līguma noteikumiem un piekrītat šī līguma saturam.

1. PIRCĒJS pasūta, pērk un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā un pārdod Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2. PIRCĒJS pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu PĀRDEVĒJA mājas lapā www.pilnstikls.lv/E-veikals. Veicot pasūtījumu, PIRCĒJS apņemas norādīt precīzu informāciju – vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu,
pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. PIRCĒJS apņemas informēt PĀRDEVĒJU (ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas brīža) par jebkurām izmaiņām pasūtījumā, rakstot uz e – pastu rihards@pilnstikls.lv.

3. PĀRDEVĒJS organizē Preces piegādi PIRCĒJAM:
ar Omniva, DPD vai Cargobuss, saskaņā ar to noteiktajiem tarifiem. PIRCĒJS sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā, pēc apstiprinājuma saņemšanas un pirms Preču piegādes no PĀRDEVĒJA. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Klients preci saņem SIA “Pilnstikls” noliktavā Krasta ielā 103, Rīga, LV–1019, vienojoties par Preces izņemšanas laiku.

4. Pasūtījumus PIRCĒJS var veikt 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, bet pasūtījumu komplektēšanu PĀRDEVĒJS veic:
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās– komplektēšana netiek veikta. PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un rēķinu uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Ja PIRCĒJS nesaņem apstiprinošu e-pastu vai īsziņu, tad
pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda tiek saņemta PĀRDEVĒJA kontā.

5. Vidējais piegādes vai sagatavošanas laiks ir 1 (viena) līdz 4 (četras) darba dienas, taču PĀRDEVĒJS patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no PĀRDEVĒJA īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

6. Visas cenas ir norādītas ar 21 (divdesmit vienu) % PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

7. Apmaksu par Preci PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz SIA “Pilnstikls” konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Bankas komisiju sedz PIRCĒJS.

8. PIRCĒJS var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī PIRCĒJAM ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (preces veids,
garumi, krāsa, skaits, komplektācija, iepakojums).

9. Ja PIRCĒJS vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, PIRCĒJAM nav tiesības izmantot atteikuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
Atteikuma tiesības neattiecas uz speciāli izgatavotām Precēm vai specifikām Precēm, kuras nav noliktavas Prece. Ja PIRCĒJS vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar PĀRDEVĒJU pa e-pastu rihards@pilnstikls.lv. PIRCĒJS saņem no PĀRDEVĒJA atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta PĀRDEVĒJAM uz iepriekšminēto e-pastu. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām PĀRDEVĒJS pārskaita uz PIRCĒJA norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas PĀRDEVĒJA noliktavā (Krasta ielā 103, Riga, LV-1019) pamatojoties uz PIRCĒJA atteikumu.

10. Sīkāku informāciju par to, kas ir Distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. PIRCĒJS apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos
ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka PĀRDEVĒJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus